Voorwaarden & Privacy

De voorwaarden en privacyverklaring voor al onze diensten
overzichtelijk op een rij.

Voorwaarden & Privacy

Wij vinden het belangrijk dat alles goed geregeld is. Daarom hanteren wij
transparante en duidelijke voorwaarden en afspraken rondom de GDPR.

Algemene Voorwaarden
& Privacy policy

Klik op onderstaande buttons om de Algemene Voorwaarden of de Privacy Policy te downloaden.

General Terms and Conditions
& Privacy Policy

Click the buttons below tot download the General Terms and Conditions or Privacy Policy.

Conditions Générales
& Politique de Confidentialité

Cliquez sur les boutons ci-dessous pour télécharger les Conditions Générales ou la Politique de Confidentialité.

Disclaimer website

De informatie die je verkrijgt op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De gebruiker accepteert de uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Akkermans & Partners voor het gebruik van deze pagina’s, deze website en/of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen en/of weergegeven.

Akkermans & Partners heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die naar haar mening betrouwbaar geacht kunnen worden. De pagina’s/deze website omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Akkermans & Partners geven geen garanties van welke aard dan ook.

De informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als en kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering, in de meest ruime zin van het woord op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies en kan en mag alleen worden gebruikt in samenhang met de diensten van een ter zake kundige professionele adviseur die over volledige en juiste kennis beschikt over de situatie van de gebruiker. Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites die door derden worden onderhouden en waarop Akkermans & Partners geen invloed kan uitoefenen. Een verwijzing naar dergelijke websites houdt geen oordeel in over de juistheid of enig ander aspect van de informatie die in dergelijke websites is opgenomen.

Voor de goede orde attendeert Akkermans & Partners jou erop, dat de inhoud van deze website onderworpen is aan auteursrechtelijke bescherming in de meest ruime zin van het woord. De gebruiker verkrijgt geen enkele vorm van licentie of gebruik met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van deze website. Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Akkermans & Partners. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd.